Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Moldovei în Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Serviciile consulare prestate de Ambasada Republicii Moldova

 în Regatul Suediei și cuantumul taxelor

Nr.

Serviciul

Tariful, euro

Total

TC

TA

TASP

EURO

I. Perfectarea vizelor

1

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20

0

0

20

2

Tip B - viză de tranzit

40

0

0

40

3

Tip C - viză de scurtă şedere

40

0

0

40

4

Tip D - viză de lungă şedere

40

0

0

40

II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente

1

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova

 

5 zile

40

11

75

126

20 zile

43

94

Copii sub vârsta
de 12 ani

5 zile

40

12

58

110

20 zile

10

33

83

Prelevarea datelor biometrice fizic imposibilă permanent / provizoriu

5 zile

40

12

58

110

20 zile

10

33

83

2

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova

CA – cetățean aflat provizoriu în străinătate

5 zile

30

11

20

61

20 zile

9

7

46

CA – în locul actului declarat pierdut

5 zile

30

11

23

64

20 zile

9

10

49

BP – aflare provizorie în străinătate

cu foto

30

8

4

42

fără foto

11,5

4

45,5

3

Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv

10 zile

150

20

38

208

30 zile

8

178

4

Eliberarea titlului de călătorie

20

5

0

25

III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei

1

Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective:

 

 

 

 

a)       în temeiul prevederilor art. 12 alin. (11)
din Legea cetățeniei Republicii Moldova
nr. 1024/2000

b)      în temeiul prevederilor art. 12 alin. (2)
din Legea cetățeniei Republicii Moldova
nr. 1024/2000 (G5)

în ziua adresării

10

5

6

21

6 luni

10

5

25

40

2

Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

300

20

0

320

3

Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

10

5

0

15

4

Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

50

0

0

50

5

Eliberarea adeverinței privind dobîndirea/ redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova

10

0

0

10

6

Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie

50

0

0

50

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă

1

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

50

20

0

70

2

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă

250

20

0

270

3

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

50

20

0

70

4

Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei

150

20

0

170

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

20

5

0

25

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

20

10

0

30

V. Îndeplinirea actelor notariale

1

Autentificarea procurii:

a)   în numele persoanei fizice

b)  în numele persoanei juridice

 

30

60

 

0

0

 

0

0

 

30

60

2

Autentificarea testamentului

30

0

0

30

3

Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj

100

5

0

105

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale
(pentru fiecare lună)

50

5

0

55

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

10

0

0

10

6

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele (pentru o pagină)

2

0

0

2

7

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele (pentru o pagină)

10

5

0

15

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie

c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

 

20

 

10

 

15

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

20

 

10

 

15

9

Primirea documentelor la păstrare (pentru fiecare lună)

20

0

0

20

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

10

0

0

10

11

Întocmirea protestelor de mare

30

0

0

30

12

Asigurarea probelor

50

0

0

50

13

Alte acte notariale

50

0

0

50

VI. Supralegalizarea consulară

1

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

a) pentru persoane fizice

b) pentru persoane juridice

 

 

 

30

60

 

 

 

5

5

 

 

 

0

0

 

 

 

35

65

VII. Alte acţiuni consulare

1

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova:

30

5

0

35

2

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte

30

5

0

35

         

 

 

* Termenul de obţinere a documentelor de identitate și călătorie cuprinde durata prestării serviciului de către Agenția Servicii Publice, precum şi perioada (aproximativ 2 luni) de remitere a dosarului şi de recepţionare a actelor perfectate din Republica Moldova.

Solicitanții își ridică personal actele perfectate de la Ambasadă sau, după caz, prin intermediul serviciilor poștale, cu achitarea integrală a acestora la direct.

 

Servicii scutite de taxe consulare

 

Nu se percep taxe pentru:

 

  • perfectarea titlurilor de călătorie pentru persoanele sub vârsta de 18 ani;
  • transcrierea actelor de naştere pentru cetăţenii Republicii Moldova născuţi pe teritoriile statelor de acreditare;
  • înregistrarea şi transcrierea actelor de deces, precum şi eliberarea paşapoartelor mortuare pentru cetăţenii Republicii Moldova decedaţi pe teritoriile statelor de acreditare;
  • evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
  • serviciile consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane;
  • perfectarea vizelor pentru persoanele originare din Republica Moldova;
  • actele pentru minori, elevi, studenţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţământ.

 

În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, Ambasada poate scuti de achitarea taxei pentru eliberarea titlului de călătorie.

 

Modalităţi de plată a taxelor

 

Taxele se achită exclusiv la contul Ambasadei cu indicarea destinaţiei plăţii şi a numelului solicitantului serviciului consular.

 

Beneficiar: Embassy of the Republic of Moldova
Adresa: Engelbrektsgatan, no. 10, 3tr. 11432 Stockholm, Sweden
Banca: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB)
SWIFT (BIC): ESSESESS
IBAN: SE825 0000 0000 5277 1011417 - SEK
IBAN: SE735 0000 0000 5277 8250301 - EUR
Cont nr: 5277 1011417 - SEK
Bank-Giro: 5727-3252 - SEK
Cont nr: 5277 8250301 - EUR

 

Ambasada nu percepe achitări în numerar.

 

 

Restituirea taxelor

 

La solicitarea scrisă, taxa se restituie parțial solicitantului dacă:

 

  • serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
  • plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.

 

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie diferenţa dintre suma încasată şi taxa ce urma a fi achitată.

 

Taxele pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.

 

Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă în termen ce nu depăşeşte un an din data achitării taxei. În cerere se indică modalitatea de restituire şi se anexează copia chitanţei sau a ordinului de plată, precum şi copia actului de identitate. Comisionul bancar pentru transfer se achită de solicitant, cu excepţia cazurilor când plata s-a efectuat fără temei just sau dintr-o interpretare greşită a legii. Decizia privind restituirea taxei sau respingerea cererii va fi comunicată solicitantului în termen de 30 zile din data înregistrării cererii.