Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Moldovei în Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda

A A A

Emigrare autorizată

Emigrarea autorizată constituie stabilirea oficială cu domiciliul permanent în străinătate.

 

Actele necesare, în dependență de caz:

 

 1. buletinul de identitate. Persoanele care nu posedă buletin de identitate valabil, depun cerere fără eliberarea unui nou buletin de identitate;
 2. pașaportul reprezentantului legal, în cazul minorilor;
 3. paşaportul. Solicitantul care nu posedă paşaport valabil depune concomitent cerere privind eliberarea unui nou pașaport;
 4. certificatele de stare civilă: naştere, căsătorie şi/sau divorţ, schimbare a numelui şi/sau prenumelui, naştere ale copiilor minori, deces al soţului/soţiei, avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, extrasul de pe actul de căsătorie (extrasul se prezintă de persoanele care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ);
 5. documentul ce atestă/exclude evidenţa militară;
 6. carnetul de pensionar;
 7. declaraţia părinţilor solicitantului care rămân cu domiciliul sau reşedinţa în Moldova, autentificată notarial, din care să rezulte lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de părinţi. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii, din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul acestora pentru emigrarea solicitantului. Dacă părinţii solicitantului sunt domiciliaţi în străinătate, se prezintă documente confirmative. Dacă solicitantul nu are posibilitatea să prezinte dovezi despre absenţa domiciliului părinţilor pe teritoriul Republicii Moldova, depune în scris, la Ambasadă, o declaraţie pe propria răspundere. În cazul în care părinţii solicitantului sunt decedaţi, se prezintă certificatele de deces;
 8. declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului, care rămâne cu domiciliul în Moldova, din care să rezulte lipsa obligaţiilor legale neonorate de către solicitant faţă de minor. În cazul existenţei unor asemenea obligaţii din declaraţie trebuie să rezulte şi acordul pentru emigrarea solicitantului;
 9. declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;
 10. declaraţia autentificată notarial a minorului cu vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv;
 11. declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămâne cu domiciliul în Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabileşte minorul acordă spaţiul locativ şi întreţinere. Dacă reprezentantul legal este altul decât părinţii, se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare; În cazul în care solicitantul nu poate obţine din anumite motive declaraţiile specificate la prezentul punct, acesta prezintă decizia instanţei de judecată privind lipsa obligaţiilor legale neonorate faţă de persoanele vizate sau privind dreptul la plecare fără acordul acestora.
 12. declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (se perfectează la Ambasadă);
 13. 2 fotografii 3x4cm color, mat, pe fond alb.

 

Important:

 

 • Dosarul se depune personal la Ambasadă;
 • Buletinul de identitate, documentul ce atestă evidenţa militară şi carnetul de pensionar nu se restituie solicitantului;
 • Termenul de examinare a dosarului cuprinde durata examinării acestuia de către Agenția Servicii Publice (până la 3 luni), precum şi perioada (aproximativ 2 luni) de remitere/recepţionare a corespondenţei în/din Moldova. În cazul stabilirii neconformităţilor, examinarea dosarului se suspendă pe un termen care nu poate depăşi 3 luni de la data expirării termenului de examinare a cererii;
 • Taxa pentru examinarea cererii constituie 170 euro. Pentru urgentarea examinării dosarului, se achită suplimentar 34 euro pentru examinarea dosarului în decurs de 60 zile sau 71 euro pentru examinarea dosarului în decurs de 30 zile (a se vedea modalităţi de plată a taxelor).