Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Moldovei în Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda

A A A

COMENTARIUL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ PRIVIND TRAVERSAREA FRONTIEREI DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA ÎN SITUAŢIA PREVENIRII INFECŢIEI COVID-19

Publicat:Wed, 02/09/2020 - 17:31

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.26 a CNESP din 21 august 2020, Poliția de Frontieră informează că începând cu data de 1 septembrie, ora 00:00, se instituie noi măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova.

!!! Astfel, Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale va stabili lista ţărilor cu risc epidemiologie sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone roşii şi verzi. Această listă se va actualiza o dată la 14 zile, în ziua de vineri şi va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.

Intrarea în Republica Moldova a cetățenilor străini și apatrizi

1. Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova a străinilor și apatrizilor care declară verbal că vin din țările clasificate ca zonă verde.

2. Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova a străinilor și apatrizilor care vin din țările clasificate ca zonă roșie.
- Dacă punctul de pornire este situat într-o țară clasificată ca zonă roșie, chiar dacă în timpul călătoriei au fost tranzitate țările clasificate ca zonă verde, persoana este calificată ca venită din zona roșie.
- Dacă punctul de pornire este situat într-o țară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei au fost tranzitate țările clasificate ca zonă roșie, persoana este calificată ca venită din zona roșie.

    Excepții fac:
1) Membri de familie a cetățenilor Republicii Moldova.
Calitatea de membru de familie al cetățeanului Republicii Moldova, se confirmă la prezentarea actelor de starea civilă (certificat de căsătorie, certificat de naștere), precum și a copiei actului de identitate a membrului de familie – cetățean al Republicii Moldova, după caz, care demonstrează calitatea respectivă. Notă: Membri de familie sunt considerați: soț/soție, copil, frate/soră, mamă/tată, bunică/bunel (Codul familiei nr.1316 din 26.10.2000).
2) Deținătorii unei vize valabile de lungă ședere pentru Republica Moldova, unui permis de ședere valabil sau unui document valabil echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile Republicii Moldova.
Documentele echivalente permisului de ședere sunt: buletin de identitate pentru refugiați, apatrizi, beneficiari de protecţie umanitară; confirmare a dreptului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova.
3) În cazul deplasării în interes profesional, dovedit prin viză valabilă, permis de ședere valabil sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova.
Notă: Contractele încheiate cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova pot fi: contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de investiții, contractele de colaborare, etc.
4) Elevii/studenții, care urmează să susțină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unități/instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal. Calitatea de student/elev înmatriculat, se confirmă la prezentarea carnetului de elev/student și/sau a ordinului de înmatriculare/contractul încheiat cu instituția de învățământ, iar în cazul scopului de admitere, la prezentarea scrisorii de invitație/confirmare din partea instituției de învățământ, înscrierea online, etc.
5) Membri de familie a cetățenilor străini care au permis de ședere valabil pe teritoriul Republicii Moldova.
Calitatea de membru de familie se confirmă la prezentarea actelor de stare civilă (certificatul de naștere, certificatul de căsătorie), precum și a copiei permisului de ședere valabil al străinului. Notă: Membri de familie sunt considerați: soț/soție, copil, frate/soră, mamă/tată, bunică/bunel (Codul familiei nr.1316 din 26.10.2000).
6) Cadre didactice care activează pe teritoriul Republicii Moldova.
Calitatea de cadru didactic se confirmă la prezentarea permisului de ședere valabil în Republica Moldova, contractul încheiat cu instituția de învățământ, legitimația de serviciu, confirmarea din partea instituției de învățământ, etc.
7) Titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, membrii ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar, la prezentarea cartelelor de acreditare sau permiselor de ședere valabile eliberate în Republica Moldova. În cazul asigurării ajutorului umanitar, faptul dat se va confirma la prezentarea scrisorilor de coordonare/informare din partea autorităților administrației publice centrale sau locale ale Republicii Moldova.
8) În cazul tranzitării teritoriului Republicii Moldova.
Calitatea de străin sau apatrid în tranzit se va confirma urmare a declarației verbale privind intenția de a tranzita teritoriul Republicii Moldova și prezentării documentelor confirmative care atestă faptul acceptării străinului/apatridului în țara de destinație (deținerea cetățeniei statului de destinație, permisului de ședere, actelor confirmative deplasării în interes profesional/de serviciu/medical/umanitar, documente ce atestă calitatea de membru de familie cu cetățean al statului de destinație, etc.). În cazul repatrierii, ca rezultat al acordării protecției consulare, tranzitarea se va efectua urmare a notificării din partea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Notă: Se permite tranzitarea prin aeroporturile situate pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul zborurilor cu escală, cu condiția nepărăsirii zonei de tranzit a aeroportului, deținerii vizei de tranzit aeroportuar, după caz, precum și a controlului actelor de călătorie la rutele cu risc sporit de migrație ilegală. În cazul tranzitului aeroportuar, nu se eliberează „Itinerarul tranzitării teritoriului Republicii Moldova.
9) În cazul călătoriilor din motive de sănătate și umanitare, inclusiv cu însoțitor, după caz (la prezentarea documentelor confirmative).
- Călătoria din motive de sănătate se confirmă la prezentarea unui act/document oficial eliberat de instituția/clinica medicală publică sau privată, ori de medicul specialist din Republica Moldova, ce confirmă tipul și tratamentul medical, consultația/examinarea medicală, tratamentul balneo-sanatorial, ce urmează a fi efectuat. Notă: După caz, dacă străinul/apatridul, urmare a stării precare de sănătate (deficiențe de deplasare, instabilitate la deplasare, boli grave) necesită a fi însoțit, excepția de la interzicerea intrării în Republica Moldova, se aplică și în privința persoanei însoțitoare. 
- Călătoria din motive umanitare se confirmă, la prezentarea certificatului de deces, actului/documentului privind constatarea decesului, actului/documentului eliberat de instituția medicală, privind starea de sănătate a rudei apropiate care se află pe teritoriul Republicii Moldova.  Notă: Se consideră motive umanitare cazurile de deces a unei rude apropiate, necesitatea îngrijirii unei rude apropiate aflată în etate sau ca urmare a unei îmbolnăviri subite grave, transportarea persoanei cu probleme locomotorii, însoțirea cadavrului/defunctului.
10) Lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina și care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici din Republica Moldova.
Notă: Se consideră drept „lucrători transfrontalieri”, străinii/apatrizii care domiciliază în zona de frontieră în Ucraina sau România și sunt angajați la agenții economici din Republica Moldova.
11) Conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport care efectuează transportarea mărfurilor și a mijloacelor de transport persoane contra cost, care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, echipajele și personalul de deservire a aeronavelor/navelor, precum și brigăzile și personalul de deservire a garniturilor de tren. Calitatea de transportator se constată la exercitarea nemijlocită a atribuțiilor de serviciu, în momentul traversării frontierei de stat cu prezentarea unui document eliberat în acest scop, cum ar fi: permisul de conducere/certificatul de competență profesională, foia de deplasare; licența(legitimația)/certificatul/lista membrilor de echipaj al aeronavei; rolul de echipaj al navelor; lista personalului însoțitor la bordul trenului.

Excepții de la respectarea regimului de autoizolare

La traversarea frontierei de stat, atât la intrare cât și la ieșirea din Republica Moldova, toate persoanele vor fi supuse termometriei.

1. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și declară verbal că vin din țările clasificate ca zonă verde, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu vor completa Fișa epidemiologică și nu vor semna Declarația pe propria răspundere de respectare a regimului de autoizolare o perioadă de 14 zile.
! Dacă punctul de pornire este situat într-o țară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei au fost tranzitate țările clasificate ca zonă roșie, persoana este calificată ca venită din zona roșie.

2. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și vin, direct sau în tranzit, din țări clasificate ca zonă roșie, vor completa și semna, în mod obligatoriu Fișa epidemiologică și Declarația pe propria răspundere de respectare a regimului de autoizolare o perioadă de 14 zile.
! Dacă punctul de pornire este situat într-o țară clasificată ca zonă roșie, chiar dacă în timpul călătoriei au fost tranzitate țările clasificate ca zonă verde, persoana este calificată ca venită din zona roșie.

3. Se interzice ieșirea din Republica Moldova a persoanelor aflate în regim de autoizolare. Conform Hotărârii nr.30 din 11 septembrie 2020, acest punct a fost abrogat, însă menționăm că nu scutește persoana de răspundere contravențională privind nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice. (art.761 CC al RM)

4. Prin derogare de la prevederile pct.2, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligate să completeze și semneze Declarația pe propria răspundere de respectare a regimului de autoizolare, următoarele categorii de persoane:
      1) Conducătorii auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport persoane contra cost și care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, echipajele și personalul de deservire a aeronavelor/navelor și brigăzile și personalul de deservire a garniturilor de tren. Calitatea de transportator se va confirma la momentul trecerii frontierei de stat prin exercitarea nemijlocită de către persoană (cetățean al Republicii Moldova sau străin) a atribuțiilor de serviciu în calitate de conducător auto a vehiculelor de transport marfă/vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, inclusiv personal de deservire a acestora; membri ai echipajelor aeronavelor/navelor, inclusiv personal de deservire a acestora; brigăzilor garniturilor de tren și personal de deservire a acestora, cu prezentarea actelor/documentelor confirmative, după caz – conform exemplelor stabilite în pct.2 subpct.11 din capitolul I a prezentelor măsuri.
     2) Persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (la prezentarea documentelor confirmative). Călătoriile din motive de sănătate sau umanitare pot fi efectuate de cetățean al Republicii Moldova sau străin, la prezentarea actelor/documentelor confirmative – după exemplele stabilite în pct.2 subpct.9 din capitolul I a prezentelor măsuri. Notă: Se consideră călătoriile din motive de sănătate sau umanitare atât întreprinse pe teritoriul Republicii Moldova, cât și din Republica Moldova pe teritoriul altui stat.
    3) Elevii/studenții, care urmează să susțină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unități/instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal. Calitatea de student/elev înmatriculat, se confirmă la prezentarea carnetului de elev/student și/sau a ordinului de înmatriculare/contractul încheiat cu instituția de învățământ din Republica Moldova sau de peste hotare, iar în cazul scopului de admitere, la prezentarea înscrierii on-line, scrisorii de invitație/confirmare din partea instituției de învățământ din Republica Moldova sau de peste hotare.
    4) Persoanele care se deplasează în Republica Moldova în interes profesional, dovedit prin viză valabilă, permis de ședere valabil, sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova. Notă: Deplasarea în Republica Moldova în interes profesional, în condițiile stabilite și la prezentarea invitației și/sau contractului de anumit gen, poate fi întreprinsă atât de străini/apatrizi, cât și de cetățeni ai Republicii Moldova, nerezidenți în Republica Moldova.
     5) Persoanele care se deplasează în străinătate în interes profesional și la revenire în țară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova și contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituțiile publice ale Republicii Moldova. Notă: Deplasarea în străinătate în interes profesional, în condițiile stabilite, poate fi întreprinsă atât de străini/apatrizi cu drept de ședere în Republica Moldova, cât și de cetățeni ai Republicii Moldova.
    6) Lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum și cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din țările menționate și care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi.
    7) Titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar. Calitatea persoanelor din categoria respectivă va fi confirmată la prezentarea actelor/documentelor, conform pct.2 subpct.7 din capitolul I a prezentelor măsuri.
   8) Persoanele în tranzit. Calitatea de persoană în tranzit se va confirma urmare a declarației verbale privind intenția de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, cu eliberarea Formularului completat a Itinerarului de tranzit a teritoriului Republicii Moldova.
    9) Persoanele cărora nu li s-a permis intrarea în statul vecin (România sau Ucraina), prin punctele de trecere rutiere. (ex. decizia de neautorizare eliberată de autoritatea de frontieră a statului vecin).

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova va fi efectuată direct, fără oprire, prin următoarele culoare instituite între punctele de trecere a frontierei de stat:
a) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Leușeni-Albița, rutier;
b) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Palanca-Maiaki - Udobnoe, rutier;
c) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Tudora – Starokazacie, rutier;
d) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Criva-Mamalîga, rutier;
e) Giurgiulești-Galați, rutier – Giurgiulești-Reni, rutier.

!!! Culoarele stabilite pentru tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, pot fi utilizate în ambele sensuri.

La intenția persoanei de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, polițistul de frontieră va informa persoana, în mod obligatoriu, despre condițiile necesare tranzitării, culoarul stabilit, timpul necesar pentru tranzitare, precum și răspunderea în caz de nerespectare a cerințelor/condițiilor pentru tranzitare. Ulterior, cetățeanului i se va elibera formularul completat al Itinerarului de tranzit a teritoriului Republicii Moldova.

Detalii la această adresă: https://bit.ly/34ZVN8D