Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Moldovei în Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda

A A A

Cetăţenia

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

 

Cetăţenia Republicii Moldova se dobândeşte prin:

 

 • naştere;
 • recunoaştere;
 • înfiere;
 • redobândire;
 • naturalizare.

 

Cetăţenia Republicii Moldova poate fi dobândită şi în temeiul acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

 

Dobândirea cetăţeniei prin naştere:

 

Este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul:

 • născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova;
 • născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi apatrizi;
 • născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi care au cetăţenia unui alt stat sau unul dintre care este apatrid, iar celălalt cetăţean străin.

 

Dobândirea cetăţeniei prin recunoaştere:

 

 1. Sunt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care au dobândit şi au păstrat această cetăţenie potrivit legislaţiei anterioare, precum şi persoanele care au dobândit cetăţenia conform Legii cetăţeniei Republicii Moldova.
 2. Sunt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai Republicii Moldova şi anume:
 • persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit;
 • persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor;
 • persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor;
 • persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova şi care continuă să locuiască în prezent.

 

Dobândirea cetăţeniei prin înfiere:

 

 1. Copilul apatrid dobândeşte automat cetăţenia Republicii Moldova prin înfiere dacă înfietorii (înfietorul) sunt cetăţeni ai Republicii Moldova.
 2. Asupra cetăţeniei copilului apatrid înfiat de soţi unul dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin hotărăsc, de comun acord, înfietorii. În cazul în care înfietorii nu cad de comun acord, asupra apartenenţei copilului la cetățenia Republicii Moldova va decide instanţa de judecată, ţinând cont de interesele acestuia. În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, se cere consimţământul lui, autentificat notarial.
 3. Copilul cetăţean străin înfiat de soţi ambii sau numai unul dintre ei fiind cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin sau apatrid poate deveni cetăţean al Republicii Moldova dacă renunţă la cetăţenia statului străin, cu excepţia cazurilor prevăzute de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

 

Cetăţenia copilului în cazul nulităţii sau anulării înfierii:

 

În cazul declarării nulităţii sau anulării înfierii copilului apatrid sau cetăţean străin, acesta este considerat că nu a fost niciodată cetăţean al Republicii Moldova dacă domiciliază legal şi obişnuit în străinătate sau dacă părăseşte ţara pentru a domicilia în străinătate.

 

Cetăţenia copilului asupra căruia este stabilită tutela:

 

 1. Copilul apatrid care se află sub tutela cetăţenilor Republicii Moldova devine automat cetăţean al Republicii Moldova.
 2. Copilul apatrid care se află sub tutela soţilor unul dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt apatrid devine automat cetăţean al Republicii Moldova.
 3. Asupra cetăţeniei copilului apatrid care se află sub tutela soţilor unul dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin hotărăsc, de comun acord, tutorii. În cazul în care aceştia nu cad de comun acord, asupra apartenenţei copilului la cetățenia Republicii Moldova va decide instanţa de judecată, ţinând cont de interesele lui. În cazul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, se cere consimţământul lui, autentificat notarial.
 4. Copilul cetăţean străin care se află sub tutela soţilor ambii sau numai unul dintre ei fiind cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin sau apatrid poate deveni cetăţean al Republicii Moldova dacă renunţă la cetăţenia statului străin.

 

Redobândirea cetăţeniei:

 

 1. Persoana care a avut anterior cetăţenia Republicii Moldova o poate redobândi la cerere, păstrându-şi, la dorinţă, cetăţenia străină;
 2. Persoana căreia i s-a retras cetăţenia Republicii Moldova în conformitate cu art.23 lit. c) al Legii cetăţeniei Republicii Moldova, nu o mai poate redobândi, iar în restul cazurilor stipulate la acelaşi articol o poate redobândi numai în condiţiile naturalizării şi numai după 5 ani de domiciliu legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova din momentul retragerii cetăţeniei.

 

Condiţiile naturalizării:

 

 • Cetăţenia Republicii Moldova se poate acorda la cerere străinului cu domiciliul legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care:
 1. are şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin în ultimii 10 ani. Pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiari de azil politic, termenul respectiv constituie 8 ani; sau
 2. are şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vârstei de 18 ani; sau
 3. este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova de cel puţin 3 ani şi are şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani; sau
 4. are şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani la părinţi sau la copii (inclusiv înfietori sau înfiaţi) cetăţeni ai Republicii Moldova; precum şi
 5. cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei; şi
 6. susţine testul pentru evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii de stat; şi
 7. are surse legale de existenţă.
 • Procedura de evaluare a nivelului de cunoaştere a prevederilor Constituţiei şi a limbii de stat de către solicitantul cetăţeniei Republicii Moldova se stabileşte de Guvern.
 • Termenul de şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova a străinului se calculează de la data autorizării de către autorităţile Republicii Moldova a şederii acestuia pe teritoriul ţării. Data autorizării şederii se consideră data eliberării de către autorităţile competente a documentului care confirmă dreptul de şedere al străinului pe teritoriul Republicii Moldova. Dovada şederii legale şi continue se face cu documentele oficiale, eliberate de autorităţile competente ale Republicii Moldova, sau în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.
 • Şederea străinului pe teritoriul Republicii Moldova se consideră legală şi continuă în cazul în care, ulterior autorizării şederii:
 1. străinul nu a emigrat din Republica Moldova;
 2. străinului nu i-a fost anulat sau revocat dreptul de şedere, nu i-a încetat sau nu i-a fost anulat statutul de apatrid sau de refugiat;
 3. prelungirea dreptului de şedere este consecutivă.
 • În cazul străinului care, în perioada şederii legale pe teritoriul Republicii Moldova, şi-a schimbat statutul juridic, se ia în calcul termenul de aflare conform statutului anterior, dacă acest termen este continuu.

 

Nivelul cunoaşterii limbii de stat:

 

 • Se consideră că persoana cunoaşte limba română, dacă:
 1. înţelege suficient limba uzuală, informaţiile cu caracter oficial;
 2. discută şi răspunde la întrebări despre viaţa cotidiană;
 3. poate citi şi înţelege suficient orice text cu caracter social, orice lege sau alt act normativ;
 4. poate scrie o expunere la o temă despre viaţa cotidiană.
 • La examinarea cererilor de naturalizare, condiţia cunoaşterii prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a limbii de stat nu se aplică:
 1. pensionarilor pentru limită de vârstă;
 2. invalizilor a căror invaliditate este stabilită pe o perioadă nedeterminată.

 

Cetăţenia copilului ai cărui părinţi dobândesc cetăţenia Republicii Moldova:

 

 1. Copilul născut din părinţi cetăţeni străini sau apatrizi care dobândesc cetăţenia Republicii Moldova dobândeşte cetăţenia la aceeaşi dată cu părinţii.
 2. În cazul în care numai unul dintre părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova, părinţii vor hotărî, de comun acord, asupra cetăţeniei copilului. În cazul în care părinţii nu cad de comun acord, asupra apartenenţei copilului la cetățenia Republicii Moldova va decide instanţa de judecată, ţinând cont de interesele acestuia, în cazul când există o declaraţie expresă în acest sens a părinţilor.
 3. În cazurile prevăzute la alin.(1) şi (2), pentru copilul care a împlinit vârsta de 14 ani se cere consimţământul lui, autentificată notarial.

 

Temeiurile refuzului de a acorda cetăţenie:

 

Cetăţenia Republicii Moldova nu se acordă persoanei care:

 • a săvârşit crime internaţionale, militare sau crime împotriva umanităţii;
 • a fost implicată în activitate teroristă;
 • a fost condamnată la privaţiune de libertate pentru infracţiuni premeditate şi are antecedente penale sau la momentul examinării cererii se află sub urmărire penală;
 • desfăşoară activitate care periclitează securitatea statului, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea populaţiei;
 • nu întruneşte integral condiţiile pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova, stabilite de prezenta lege.

 

Modul de depunere a cererilor de dobândire sau redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova

 

 • Persoana care solicită dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere, în baza articolului 12 alineatul (2) literele a), b), c) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, având domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, depune cererea-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare, la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova în circumscripţia consulară a căreia îşi are domiciliul, iar în cazul în care pentru ţara unde solicitantul îşi are domiciliul nu sunt acreditate reprezentanţe diplomatice sau instituţii consulare, cererea se depune la orice reprezentanţă diplomatică sau instituţie consulară sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. La depunerea cererilor privind cetăţenia Republicii Moldova scrise în numele copiilor în vârstă de la 14 până la 18 ani, este obligatoriu consimţământul lor, exprimat în scris şi autentificat de reprezentanţele diplomatice sau de instituţiile consulare ale Republicii Moldova.

La cerere se anexează următoarele documente, după caz:

 1. copia paşaportului naţional sau a documentului de călătorie şi actul ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului, eliberat de autoritatea competentă a statului pe teritoriul căreia acesta îşi are domiciliul;
 2. cazier judiciar din ţara de domiciliere şi din ţara (ţările) al cărei cetăţean este;
 3. trei fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm;
 4. copia certificatului de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei, în cazul în care solicitantul nu s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova, dar este urmaşul celor care s-au născut pe teritoriul ei;
 5. copia certificatului de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei, adeverinţa de la locul de domiciliu, care confirmă domicilierea solicitantului, părinţilor ori a buneilor acestuia pe teritoriul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa şi în R.A.S.S.M. până la 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobândească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat;
 6. adeverinţa de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinţilor sau buneilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobândească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat.

 

 • Persoana care solicită să redobândească cetăţenia Republicii Moldova, având domiciliu legal şi obişnuit în străinătate depune cererea-chestionar, adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare, la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară în circumscripţia consulară a căreia îşi are domiciliul, iar în cazul în care pentru ţara unde solicitantul îşi are domiciliul nu sunt acreditate reprezentanţe diplomatice sau instituţii consulare, cererea se depune la orice reprezentanţă diplomatică sau instituţie consulară sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

La cerere se anexează următoarele documente, după caz:

 1. autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ/soţie, copii, motivul pierderii cetăţeniei;
 2. adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 3. adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 4. copia de pe paşaport sau de pe documentul de călătorie şi actul ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului, eliberat de autoritatea competentă a statului pe teritoriul căreia acesta îşi are domiciliul;
 5. patru fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm;
 6. cazier judiciar din ţara de domiciliere şi din ţara (ţările) al cărei cetăţean este.

 

Toate actele eliberate de autorităţile statelor străine urmează a fi traduse în limba română şi ulterior apostilate.

 

Persoana căreia i se acordă cetăţenia Republicii Moldova prin naturalizare sau redobândire va depune, în termen de şase luni de la data intrării în vigoare a decretului Preşedintelui Republicii Moldova, în faţa şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Republicii Moldova jurământul de credinţă faţă de Republica Moldova. Cetăţenia Republicii Moldova se dobândeşte la data depunerii jurămîntului.

 

În cazul în care persoana a dobândit, a redobândit cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliază legal şi obişnuit în străinătate, primeşte adeverinţa de acordare a cetăţeniei Republicii Moldova la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene sau la reprezentanţa diplomatică sau consulară, în baza căreia i se eliberează paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova.

 

Termenul de examinare a cererilor privind cetăţenia Republicii Moldova nu poate depăşi un an.

 

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

 

Cetăţeanul Republicii Moldova cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate, care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova, depune o cerere-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare, la reprezentanţele diplomatice sau instituţiile consulare acreditate pentru ţara de domiciliere. În cazul în care pentru ţara de domiciliere a solicitantului nu este acreditată nici o reprezentanţă diplomatică sau instituţie consulară, cererea de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova va fi depusă la oricare reprezentanţă diplomatică sau instituţie consulară.

 

La cerere se anexează:

 • paşaportul valabil al Republicii Moldova;
 • autobiografia;
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei (apostilată şi tradusă);
 • adeverinţa privind deţinerea sau dobândirea cetăţeniei unui alt stat (apostilată şi tradusă) ori garanţia dobândirii unei alte cetăţenii (apostilată şi tradusă);
 • patru fotografii 4,5 x 3,5 cm.

 

În scopul confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar pot fi solicitate şi alte documente: copii ale actelor de identitate, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor minori, de adopţie, de căsătorie, de divorţ, de deces; hotărâri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.

 

Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei Republicii Moldova pentru copiii lor minori.

 

În cazul în care ambii părinţi sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi unul dintre ei renunţă la cetăţenie, depunând o cerere de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, celălalt părinte prezintă o declaraţie, autentificată de notar, în care consimte renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului.

 

Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani se examinează, la demersul părinţilor sau al reprezentantului ei legal, depus împreună cu certificatul de naştere a copilului. Copiii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani îşi dau consimţământul în scris, autentificat notarial.

 

Persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova, dar care, în pofida garanţiei, nu a dobândit cetăţenia unui alt stat, adică a devenit apatridă, depune la organul teritorial al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor pe a cărui rază îşi are domiciliu, iar în cazul persoanei cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate – la reprezentanţa diplomatică, la instituţia consulară sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene o cerere prin care solicită abrogarea decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova.

 

La cerere se anexează următoarele documente:

 

 • actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova sau documentul de călătorie şi actul ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului în străinătate, eliberat de autoritatea competentă a statului pe teritoriul căreia acesta îşi are domiciliul;
 • adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova;
 • adeverinţa privind neapartenenţa, în pofida garanţiei, la cetăţenia statului respectiv.

 

Persoana care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate şi a renunţat la cetăţenia Republicii Moldova, primeşte la reprezentanţa diplomatică sau la instituţia consulară, sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene adeverinţa prin care se confirmă aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova, cu retragerea actelor de identitate ale Republicii Moldova.

 

Termenul de examinare a cererilor privind cetăţenia Republicii Moldova nu poate depăşi un an.